KARIERA

 

 

Kluczowym elementem strategii przedsiębiorstwa jest sukcesywne podnoszenie kompetencji  jego personelu. Doktryna ta sprawia, iż stoimy na stanowisku, że stałe inwestowanie w pracownika przekłada się zawsze na pozyskanie większej liczby Klientów oraz wyższe wynagrodzenia kadrowe. Jesteśmy także przekonani, że wdrożony przez nas system HR wpisuje się w najnowsze trendy zarządzania.
W naszym przedsiębiorstwie kładziemy nacisk na:

• skuteczną rekrutację oraz efektywne wdrożenie pracownika w okresie próbnym;

• opracowanie i realizację indywidualnych ścieżek rozwoju personelu;

• unikalny system oceny i awansowania;

• atrakcyjny system płac.

 

Jeśli odczuwają Państwo potrzebę pracy zespołowej, pragną zrealizować swoje życiowe pasje lub podzielić się z nami swoimi sukcesami, prosimy o korespondencję.

Standardowy proces rekrutacji i wdrożenia w naszym przedsiębiorstwie podzielony jest na pięć etapów i dotyczy wszystkich stanowisk pracy. Nie wyklucza się, że kandydaci na stanowiska menedżerskie zostaną poproszeni o przygotowanie projektów w zakresie aplikacji.

 

Etap I

Ocena dokumentów przekazanych do Działu HR: CV, listu motywacyjnego oraz innych dokumentów umożliwiających pełną prezentację kandydata. Informujemy Państwa, iż Dział HR nie zwraca powierzonych mu materiałów.

 

Etap II

Pierwsze spotkanie rekrutacyjne.

Spotkanie prowadzi specjalista ds. personalnych.

Cele:

• potwierdzenie posiadanych kompetencji przez kandydata;

• prezentacja oczekiwań pracodawcy i kandydata;

• potwierdzenie gotowości współpracy przez kandydata i pracodawcę.

 

Etap III

Drugie spotkanie rekrutacyjne.

W spotkaniu uczestniczą: specjalista ds. personalnych, kierownik wydziału.

Cele:

• prezentacja obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika;

• prezentacja obowiązujących standardów i wartości w zakładzie;

• potwierdzenie przydatności kandydata;

• Kandydat może być poproszony o rozwiązanie testów.

 

Etap IV

Trzecie spotkanie, omówienie kwestii związanych z zatrudnieniem.

W spotkaniu uczestniczą: specjalista ds. personalnych.

Cele:

• prezentacja i omówienie ścieżki rozwoju pracownika;

• prezentacja harmonogramu wdrożenia, przedstawienie zadań i opiekunów oraz kryteriów oceny okresu próbnego;

• przygotowanie kandydata do podjęcia pracy w okresie próbnym – omówienie kwestii formalnych;

• spotkanie z dyrektorem zarządzającym.

 

Etap V

Próbny okres pracy – najczęściej trzy miesiące.

• pozyskanie przez pracownika wymaganych kompetencji stanowiskowych, odbycie niezbędnych szkoleń;

• realizacja zadań funkcyjnych i zespołowych;

• podsumowanie próbnego okresu pracy.

 

Dalsza współpraca będzie kontynuowana tylko z osobami, które w ramach oceny okresu próbnego uzyskały jedną z dwóch niżej wymienionych ocen:

• Dobry:

Ocenę tę otrzymuje osoba samodzielnie realizująca zadania funkcyjne oraz rozumiejąca istotę i cele wykonywanych operacji. Pracownik taki powinien również doskonale znać obowiązujące w zakładzie standardy jakościowe, zaś rola przełożonego w rozwoju zawodowym osoby, która otrzymała ocenę dobrą, winna sprowadzać się jedynie do udzielania jej wsparcia.

• Bardzo dobry:

Ocenę tę otrzymuje osoba rozumiejąca istotę przyczynowo-skutkową wykonywanych operacji w kontekście procesu realizacji zamówienia. Pracownik taki powinien zgłosić minimum jedno rozwiązanie o charakterze innowacyjnym, które zostało lub będzie wdrożone w przedsiębiorstwie, zaś rola przełożonego
w rozwoju zawodowym osoby, która otrzymała ocenę bardzo dobrą, winna sprowadzać się nade wszystko do inspirowania jej.

 

Wysyłanie ...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

© 2015 GREG DRUK - ALL RIGHTS RESERVED